Terms & Conditions

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door. Samen met ons privacybeleid regelen ze onze relatie met u met betrekking tot onze website www.original-source.nl  (“onze site”).

 

We kunnen deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen door deze pagina bij te werken en daarom dient u deze van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u akooord  bent met eventuele wijzigingen. Het gebruik van of toegang tot onze site geeft aan dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, blijf dan onze website niet gebruiken. We kunnen af en toe wedstrijden en promoties organiseren via onze sites met separate of aanvullende algemene voorwaarden.

 

 

 

INFORMATIE OVER ONS

 

www.original-source.nl (“onze site”) wordt beheerd door of namens PZ Cussons (UK) Ltd (“wij” of “onze” of “ons” of “PZ Cussons (UK) Ltd”). Wij zijn een Limited Liability Company, geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnr. 00748096, en hebben onze maatschappelijke zetel op Manchester Business Park, 3500 Aviator Way, Manchester, M22 5TG. U kunt ons e-mailen met vragen of klachten via de contactpagina.

 

 

 

PRIVACYBELEID

 

Wij verzamelen, gebruiken en verwerken persoonlijke gegevens en andere informatie over uw gebruik van onze site in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door onze site te gebruiken, stemt u in met deze verzameling, gebruik en verwerking.

 

 

 

INFORMATIE OVER U.

 

Wanneer u bepaalde delen van onze website bezoekt, zullen wij u om informatie over uzelf vragen. We willen uw naam en e-mailadres weten. We kunnen ook uw postadres en telefoonnummer vragen. We zullen geen informatie over u verzamelen zonder uw toestemming. In gevallen waarin wij u om informatie over uzelf vragen in verband met bepaalde promoties (bijvoorbeeld als wij mogelijkheden aanbieden om prijzen te winnen of gratis productmonsters). Als u dergelijke informatie niet verstrekt, kunt u mogelijk niet deelnemen aan die promoties.

 

 

 

UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE EN ONZE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

We hebben onze site mede voor uw gebruik ingericht. We kunnen de toegang tot onze site op elk moment wijzigen, intrekken of weigeren. Onze site en alle materialen die erin zijn opgenomen, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, en behoren ons toe of zijn voor ons in licentie te gebruiken. Materialen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de afbeeldingen en de documenten op onze site, evenals andere inhoud zoals artikelen en andere tekst. De handelsmerken, logo’s, productnamen en merknamen die op onze site worden gebruikt (“onze handelsmerken”) zijn eigendom van PZ Cussons (UK) Ltd, haar gelieerde bedrijven of merklicentiegevers. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt op of in verband met producten of diensten van derden zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en mogen niet worden gebruikt op een manier die verwarrend is voor klanten. U mag het materiaal op onze site niet kopiëren, herdistribueren, opnieuw publiceren of anderszins beschikbaar stellen aan iemand anders zonder onze schriftelijke toestemming. U mag het geheel of een deel van onze site of de inhoud ervan niet downloaden, gebruiken of exploiteren voor commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag het geheel of een deel van onze site of de inhoud daarvan niet wijzigen of het geheel of een deel van onze site of de inhoud ervan als uw eigen werk aanmerken.

 

Website Copyright © 2012 PZ Cussons (UK) Ltd. Alle rechten voorbehouden. Onze site, inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, afbeeldingen, tekst en dynamische inhoud, zijn beschermd in overeenstemming met de Copyright, Designs and Patents Act 1988. Het mag niet worden gereproduceerd in deel of geheel zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PZ Cussons ( UK) Ltd.

 

 

 

 

 

LICENTIE EN RECHTEN DOWNLOADEN

 

U verwerft geen rechten of licenties op of aan de website en/of de inhoud anders dan het beperkte recht om de website te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en om te downloaden onder de voorwaarden uiteengezet in deze sectie. Anders dan zoals uiteengezet in deze sectie, mag u onze website of delen daarvan niet kopiëren, reproduceren, opnieuw compileren, decompileren, disassembleren, reverse engineeren, distribueren, publiceren, weergeven, uitvoeren, wijzigen of uploaden om afgeleide werken te maken, te verzenden of op enige andere manier te exploiteren. Downloaden is door ons toegestaan op voorwaarde dat: u maakt niet meer dan één afgedrukte kopie van een dergelijke download en er worden geen verdere exemplaren van deze afgedrukte kopie gemaakt; u maakt alleen persoonlijk, niet-commercieel gebruik van een dergelijke download en / of afgedrukte kopie; en u behoudt op dergelijke download en / of afgedrukte exemplaren alle auteursrechtkennisgevingen en blijft gebonden door de voorwaarden van dergelijke bewoordingen en mededelingen. Bovendien mag u de inhoud of een deel daarvan niet te koop aanbieden of verkopen of distribueren over welk ander medium dan ook (inclusief distributie door middel van over-the-air televisie of radio-uitzending of distributie op een computernetwerk). U mag een deel van de website niet beschikbaar maken als onderdeel van een andere website, hetzij via hyperlink-framing op internet of anderszins. Onze site en de daarin vervatte informatie mag niet worden gebruikt om een database van welke aard dan ook te bouwen, noch mag onze site (volledig of in enig deel) in databases worden opgeslagen voor toegang door u of een derde partij of om een database te verspreiden die alle of een deel van onze site bevat.

 

 

 

VOORLEGGINGEN

 

Onze site kan functies bevatten waarmee gebruikers kunnen bijdragen aan discussieborden, beoordelingen kunnen plaatsen of suggesties of ideeën kunnen indienen (“submissies”). Door het indienen van inzendingen stemt u in met het volgende:

 

• U garandeert (of belooft) dat u ten minste 18 jaar oud bent of, als u jonger bent dan 18, dat u de toestemming van uw ouder of voogd hebt om in te dienen.

 

• Alles wat u plaatst of bijdraagt, is legaal, fatsoenlijk, nauwkeurig en eerlijk.

 

• U plaatst of draagt niets bij dat frauduleus, aanstootgevend, obsceen, beledigend, inbrekend op privacy, hatelijk, opruiend, bedreigend, bedrieglijk, discriminerend, lasterlijk, inbrekend op auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten is of vertrouwelijke informatie of anderszins illegaal is (of dat is de bedoeling dat dit zo is of redelijkerwijs kan worden verondersteld).

 

• U zult niets posten of bijdragen dat aanmoedigt of helpt bij illegale of ongepaste activiteiten, inclusief, zonder beperking, fraude, criminele activiteiten, computermisbruik, schending van auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten, oneigenlijk gebruik of vrijgeven van vertrouwelijke informatie, inbreuk op privacy of contractbreuk.

 

• U zult geen vals e-mailadres of andere valse gegevens gebruiken, u uitgeven voor een ander bedrijf of organisatie, uw identiteit verkeerd voorstellen of een aanspraak of goedkeuring claimen of impliceren die in feite niet bestaat.

 

• U zult onze site niet gebruiken voor spammen, denial of service, verspreiding van virussen of voor enig ander computer misbruik van ongeautoriseerde communicatie.

 

• U zult geen materiaal posten of bijdragen voor commerciële of zakelijke doeleinden. Dit betekent onder andere dat u geen bijdragen plaatst of advertenties of commercieel materiaal uploadt op onze site.

 

Door berichten of bijdragen te maken, stemt u hiermee in.

 

• Uw inzending is niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk en u hebt het recht om deze te plaatsen of bij te dragen. U behoudt alle eigendomsrechten op elke inzending die u mogelijk maakt. U belooft dat u de oorspronkelijke eigenaar bent.

 

• Wij en onze aanverwante bedrijven hebben het eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, sub-licentieerbare recht om afgeleide werken van uw inzending te publiceren, te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, te verspreiden en te creëren om uw inzending weer te geven op elk medium of op een methode die nu bekend is of later is ontwikkeld om naar eigen goeddunken over de hele wereld te worden uitgeoefend.

 

• We kunnen u identificeren als de bron van het materiaal als we ervoor kiezen (maar zijn hiertoe niet verplicht) en u doet onherroepelijk afstand van uw recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van uw materiaal en uw recht om bezwaar te maken tegen afwijkende behandeling ervan.

 

• We behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om interactieve services te controleren en om zonder kennisgeving materiaal te verwijderen dat naar onze mening niet voldoet aan deze algemene voorwaarden of anderszins ongeschikt is. We worden niet geacht materiaal te hebben dat we niet verwijderen en we zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materiaal dat door u of een andere gebruiker op onze site wordt geplaatst of geüpload. Als u klachten of zorgen heeft over materiaal op onze site, dient u contact met ons op te nemen. We behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om uw identiteit bekend te maken aan wetshandhavingsinstanties en aan iedereen die beweert dat materiaal dat door u is gepost of geüpload, lasterlijk is of een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendom, vertrouwelijke informatie, privacy of andere rechten . U stemt ermee in om ons volledig te vergoeden voor alle verliezen, aansprakelijkheid, schade, kosten of uitgaven die wij lijden of hebben opgelopen als gevolg van uw posting of bijdragend materiaal in strijd met deze algemene voorwaarden.

 

 

 

VIRUSSEN EN ANDER MISBRUIK

 

Hoewel wij ons inspannen om ervoor te zorgen dat onze site veilig is en vrij is van virussen en ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal (“virussen”), kunnen we niet garanderen dat dit het geval is. We raden u ten zeerste aan om uw computer te beschermen met regelmatig bijgewerkte antivirus- en firewallsoftware en volledig uit te loggen wanneer u onze sites op een gedeelde computer gebruikt. U mag niet bewust virussen op onze site introduceren of onze site of de inhoud ervan gebruiken voor enig onwettig doel. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze site. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval of proberen deze te gebruiken bij dergelijke activiteiten. Door deze sectie te schenden (of niet na te leven), kunt u een strafbaar feit plegen uit hoofde van de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen samenwerken met die autoriteiten, onder meer door uw identiteit bekend te maken aan hen.

 

ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U

 

Deze algemene voorwaarden sluiten onze aansprakelijkheid (indien van toepassing) niet uit voor: • persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van onze nalatigheid; • fraude • elke kwestie die voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten. We zijn alleen aansprakelijk jegens u voor verliezen die u lijdt als gevolg van een schending van deze algemene voorwaarden door ons. Wij zijn niet verantwoordelijk jegens u voor eventuele verliezen die u zou kunnen maken die geen voorzienbaar gevolg waren van het overtreden van deze algemene voorwaarden, bijvoorbeeld als u en wij deze verliezen niet eerder hadden kunnen overwegen of wanneer u onze sites bezoekt. Onze aansprakelijkheid jegens u zal in geen geval zakelijke verliezen omvatten die u mogelijk oploopt, inclusief maar niet beperkt tot verloren gegevens, gederfde winst of bedrijfsonderbreking. U erkent dat uw gebruik van onze site, inclusief de inhoud, voor uw eigen risico is. Als u niet tevreden bent met onze site, de algemene voorwaarden of inhoud, is uw enige remedie om het gebruik van de website te beëindigen.

 

VERGOEDING

 

U stemt ermee in om ons, onze werknemers, vertegenwoordigers en agenten, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen claims, acties, eisen of andere procedures die tegen ons, onze werknemers, vertegenwoordigers of agenten zijn ingesteld door een derde om de mate waarin een dergelijke vordering, rechtszaak, actie of andere procedure tegen ons, onze werknemers, vertegenwoordigers, leveranciers of agenten gebaseerd is op of ontstaat in verband met: • uw gebruik van de website; • elke schending door u van de Voorwaarden; • een claim dat een gebruik van de website door u inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of enig recht van persoonlijkheid of publiciteit, of • lasterlijk of lasterlijk is of anderszins resulteert in letsel of schade aan een derde partij; • eventuele verwijderingen, toevoegingen, invoegingen of wijzigingen aan of ongeautoriseerd gebruik van de website door u; of • elke onjuiste voorstelling van zaken of inbreuk op de door u hierin vervatte verklaring of garantie. Verwijzingen in dit deel van de Voorwaarden naar uw gebruik van de website zullen geacht worden elk gebruik door een derde partij te omvatten wanneer een dergelijke derde partij toegang heeft tot de website met behulp van uw computer. U stemt ermee in om ons, onze werknemers, vertegenwoordigers en agenten alle kosten, schade en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) te betalen die zijn toegekend aan eenieder van ons of die anderszins zijn opgelopen door een van ons in verband met of voortvloeiend uit een dergelijke derde partij claim, rechtszaak, actie of procedure die aan een dergelijke claim van een derde partij is toe te schrijven.

 

 

 

GEEN GARANTIE

 

Onze site en de inhoud worden aangeboden “zoals ze is” met uitsluiting van garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, voor zover dit op grond van toepasselijke wetgeving is toegestaan, inclusief (maar niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties van eigendomstitel, verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending van eigendomsrechten of rechten van derden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor functies die op de website staan en geven geen garanties dat de website ononderbroken of foutloos zal werken of dat gebreken zullen worden gecorrigeerd. Houd er rekening mee dat in sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties niet is toegestaan, zodat sommige of alle bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

 

We garanderen niet dat de website compatibel is met uw computerapparatuur of dat de website of de server vrij is van fouten of virussen, wormen of “Trojaanse paarden” en we zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u mogelijk lijdt als gevolg van een dergelijke destructieve Kenmerken.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud die door derden wordt verstrekt. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid of blijvende beschikbaarheid van de telefoonlijnen en apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze site. Deze voorwaarden zijn niet van invloed op uw wettelijke rechten of uw wettelijke rechten als consument.

 

 

 

BESCHIKBAARHEID

 

We kunnen niet garanderen dat onze site compatibel is met alle hardware en software die u mogelijk gebruikt. We kunnen niet garanderen dat onze site altijd of op elk gewenst moment beschikbaar zal zijn. We behouden ons het recht voor om onze site te allen tijde (en zonder kennisgeving) te herroepen of aan te passen voor reparatie, onderhoud, updates of om een andere reden. We kunnen de toegang tot de volledige of een deel van onze site beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als het geheel of een deel van onze site op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar of ontoegankelijk is.

 

 

 

INFORMATIE OVER ONZE WEBSITES

 

De informatie op onze site wordt alleen gegeven voor algemene informatie en interessegebieden. Hoewel wij proberen ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct en actueel is, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden in de informatie. Daarom moet u niet op deze informatie vertrouwen, en we raden u aan verder advies te vragen of advies in te winnen voordat u actie onderneemt op basis van de informatie op onze site. Onze aansprakelijkheid jegens u, zoals hierboven uiteengezet, blijft hierdoor onaangetast.

 

 

 

LINKS

 

We kunnen linken naar andere sites die niet onder onze controle vallen. Wanneer we dit doen, proberen we het zo duidelijk mogelijk te maken dat u onze site verlaat. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze sites. Het is uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te controleren op andere websites die u bezoekt voordat u ze gebruikt of uw persoonlijke gegevens verstrekt. U mag niet linken naar onze site van een andere website zonder onze schriftelijke toestemming.

 

 

 

EFFECT VAN SCHENDING

 

Als u op enig moment inbreuk pleegt (niet voldoet aan) deze algemene voorwaarden, wordt uw recht om onze site te gebruiken beëindigd. We behouden ons het recht voor om juridische stappen tegen u te ondernemen om eventuele verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten of uitgaven die wij lijden of maken als gevolg van uw schending van deze algemene voorwaarden en om enig recht of rechtsmiddel dat wij volgens de wet hebben, af te dwingen.

 

 

 

BEËINDIGING

 

U of wij kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment met of zonder reden beëindigen. Als we deze voorwaarden beëindigen, sturen we u een e-mail op het adres dat u bij de registratie heeft opgegeven en wordt u geacht deze binnen een uur na verzending te hebben ontvangen. De beëindiging is op dat moment van kracht. U bent verantwoordelijk voor het melden van wijzigingen aan uw e-mailadres. U kunt opzeggen door te schrijven naar PZ Cussons (UK) Ltd., Manchester Business Park, 3500 Aviator Way, Manchester, M22 5TG. Na beëindiging zult u alle inhoud en kopieën daarvan, die u van onze site hebt verkregen, vernietigen.

 

 

 

ONLINE AANBESTEDEN

 

Niets op onze site is bedoeld om te worden beschouwd als een aanbod om een contractuele relatie met u of iemand anders aan te gaan, met uitzondering van deze algemene voorwaarden die de relatie tussen ons regelen met betrekking tot uw gebruik van onze site. Als u een contract sluit met een derde partij die op onze site is genoemd of waarnaar wordt verwezen, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de voorwaarden van dat contract en indien nodig juridisch advies te vragen.

 

 

 

PLAATSELIJKE WETTEN EN VOORSCHRIFTEN

 

Onze site is niet gericht aan personen in rechtsgebieden waar om welke reden dan ook de publicatie of beschikbaarheid van de website verboden is. Degenen ten aanzien van wie dergelijke verbodsbepalingen van toepassing zijn, mogen geen toegang krijgen tot de website. We verklaren niet dat onze site of de inhoud geschikt is voor gebruik of toegestaan is door lokale wetten in alle rechtsgebieden. Degenen die onze site bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke lokale wetten of voorschriften; juridisch advies moet worden gezocht in twijfelgevallen.

 

 

 

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales en geschillen in verband daarmee zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse en de Walese rechtbank.

 

 

 

GETEST OP ONS

 

We testen op ons. Waarom? Omdat we tegen dierproeven zijn. We testen niet op dieren en staan niet toe dat derden dat doen namens ons.

 

Sinds maart 2013 is het in de EU illegaal om cosmetische ingrediënten of producten op dieren te testen. Het merk Original Source ondersteunt de positie die de EU heeft ingenomen om het testen van cosmetische producten en ingrediënten te verbieden. We verwelkomen ook de positieve stappen die andere regelgevende instanties in China, India, de VS en elders ondernemen om het gebruik van dieren bij het testen van cosmetica wereldwijd uit te bannen.

 

 

 

VEGAN

 

We weten dat u om dieren, het milieu en uw gezondheid geeft. Hier bij Original Source zijn we er trots op het Vegan-handelsmerk op onze flessen te mogen dragen. Zo weet u in één oogopslag dat wij niet op dieren testen of laten testen en dat Original Source-producten geen dierlijke ingrediënten bevatten.